Img
Img
Hướng dẫn

Nhiệm vụ chuyển nghề Tinh Đế & Nhiếp Hồn Sư

06-03-2022
NHIỆM VỤ CHUYỂN NGHỀ
TINH ĐẾ & NHIẾP HỒN SƯ
YÊU CẦU :
Để chuyển nghề Tinh Đế : bạn phải là Huyền Đai Đấu Sĩ (Taekwon Master) level 99/50
Để chuyển nghề Nhiếp Hồn Sư : bạn phải là Kết Giới Sư (Soul Linker) level 99/50