Img
Img
Hướng dẫn

Các lệnh thông qua các phím tắt

07-04-2021
[ RO Newbie ] - Các lệnh thông qua các phím tắt 
 
Trong Ragnarok Online, người chơi có thể sử dụng các chức năng trực tiếp thông qua các lệnh khác nhau. 
Các lệnh khác nhau /h hoặc / help  được sử dụng thường xuyên hoặc ghi nhớ qua phím tắt để người chơi thuận tiện sử dụng. 

 

 
- BQT Ragnarok Online VN -